последни

Есен на доброволческото почистване на защитена зона „Долни Богров-Казичене“

На 22 октомври ще се проведе втора част на доброволческото почистване на защитената зона „Долни Богров-Казичене“ от Европейската екологична мрежа Натура 2000 за деца и възрастни. Целта на събитието е да се покаже социална ангажираност с проблема и да се очертае по-добро бъдеще за зоната. Първото почистване беше проведено през месец юли, когато бе установено огромното замърсяване на територията и множество нерегламентирани сметища.

Новото събитие се организира от еколога Дина Сиракова, Българската фондация биоразнообразие, Грийнпийс България, За Земята и Спаси София.

Програмата включва почистване на влажната зона и района на блатата с подсигурени чували и ръкавици, както и наблюдение на птици.

 

22.10.2022 г. (събота) от 10:30 ч.

Google Maps: https://www.google.com/…/data=!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d42…

Сборен пункт: Бетонна площадка (паркинг) с вход откъм Ботевградско шосе

За връзка с организаторите – 0884784472.

 

Транспорт  до Долни Богров: 

С колело: около 55 минути каране

С личен автомобил: до Bogrov Lake

С автобуси:

Автобусна линия 90 / Спирка: Езерото / the Lake (1658) и около 10 минути пеша до Bogrov Lake;
Автобусна линия 12 / (Същата спирка): Езерото / the Lake (1658) и около 10 минути пеша до Bogrov Lake;

С влак: най-близката гара, която намерихме, е ЖП гара Равно поле. От нея е около 40 минути (минимум) пеша до Bogrov Lake;

Другата възможна гара е ЖП гара Мусачево, отново на около 40 минути (минимум) пеша до Bogrov Lake;

С такси: София – Долни Богров е на около 15 км, цената ще зависи от тарифата на таксиметровата фирма.

Споделено пътуване: насърчаваме споделеното пътуване на участниците като по-екологичен вариант.

 

НАЧАЛО НА ПОЧИСТВАНЕТО: 11:00 ч.

Програма:

10:30 ч. – Събиране с доброволците пред Риболовен комплекс „Блатата“, в Защитена местност „Блатата с. Долни Богров“

10:45 ч. – Преместване на около 200 м навътре към самите блата, провеждане на инструкции за работа + раздаване на чували и ръкавици за събиране на битовите отпадъци, разпръснати в зоната около блатата. Ако пропуснете събирането в 10:30 ч. или се обадете на телефон 0884784472 за насоки или продължете по пътя надолу и първата пряка наляво ще видите блатата и нашите коли.

11:00 – 14:00 ч. – Почистване на битови отпадъци около блатата в горната част на защитената местност и предаване на чувалите в сборен пункт.

На обяд ще бъдат раздадени и грамоти за участие (или при повече посетители – записване за получаване на онлайн грамота).

14:00 – 16:00 – Разходка из влажната зона, наблюдение на птици и почивка за отдих сред природата.

Съдействие за извозване на разделно събрания битов отпадък и неговото рециклиране ще бъде оказано от Столичен инспекторат и кмета на с. Долни Богров.

Организаторите на събитието са подсигурили чували и ръкавици за почистване.

 

Инициативата е вдъхновена от дипломната работа на Дина Сиракова, която бе фокусирана върху определяне на природни и антропогенни местообитания в зоната. Дипломната разработка бе спонсорирана от Българска Фондация Биоразнообразие по проект „Game on! Do not let climate change end the game“. Научен ръководител е гл. ас. д-р Калина Пачеджиева от катедра Екология и опазване на околната среда, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

В района са установени нерегламентирани сметища и голямо количество на битови и строителни отпадъци, повсеместно разпространени в цялата защитена зона с различни концентрации. Главното им местонахождение е по пътищата, свързващи отделните парцели и местообитания в цялата защитена зона. Голяма концентрация се наблюдава в ЗМ „Блатата – с. Долни Богров“, като отпадъци са били разпръснати при различни дейности и са попаднали и във водоемите. Неконтролируемото изхвърляне на отпадъци води до повишаване на нивата на метан в атмосферата поради процесите на разлагане, до голяма възможност за замърсяване на подпочвени води поради инфилтрация на замърсители, повърхностни води и атмосфера с патогени.

С почистването организаторите целят да намалят натиска върху природната среда в зоната и да покажат обществен интерес към нея с надеждата зоната да придобие повече популярност и да се състави план за нейното устойчиво управление в бъдеще.

Значението на зоната и намиращите се в нея типовете местообитания е голямо, тъй като от тях са зависими много гнездящи, зимуващи и прелетни птици от европейски и световен консервационен интерес. Зоната е орнитологично важно място, поради което е обявена официално за защитена зона по Директивата за птиците през 2007 г. по Натура 2000.

Защитена зона „Долни Богров – Казичене“ обхваща комплекс от следните природни и антропогенни местообитания според класификацията на Информационната система за природа на Европейския съюз (EUNIS): C1.33 Потопена растителност на еутрофните водоеми, E2.252 Мизийско-Тракийски мезофилни сенокосни ливади, I1. Обработваема земя и зеленчукови градини, J3.2 Активни открити находища за добив на минерали, включително кариери и J4.2 Пътни мрежи. Най-голяма площ заемат обработваемите земи (около 65%), следвани от мезофилните сенокосни ливади (около 16%) и вътрешните еутрофни водоеми (приблизително 8%).

Всички естествени местообитания и културите в зоната са от значение в различна степен за видовете птици, предмет на опазване на зоната. В естествените ливади се срещат множество видове, които използват местообитанието за лов, гнездене, почивка и миграция. Поне половината от опазваните 50 вида птици в защитената зона имат необходимост от наличие на влажни местообитания, а около 15 от тях са привързани към езера или блата.

Зоната би могла да се превърне в пример за устойчиво стопанисване в бъдеще, ако бъдат изпълнени всички задължения и регулации, поставени при нейното обявяване.

Към настоящата дипломна работа е изготвен и общодостъпен видеоклип, целящ да покаже процеса на работа и да изложи част от постигнатите резултати в научно-популярен стил:

https://www.facebook.com/biodiversity.bg/videos/471556601288414

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*