Кръгла маса обсъжда връзките между висшето образование, бизнеса и политиката в Европа и у нас

В края на миналия месец се проведе първата кръгла маса на тема Връзките висше образование–бизнес–политика в Европа и у нас. В дискусията взеха учатие над 40 представители от министерства, агенции, висши училища, НПО, социално-икономически партньори, бизнес и др. Събитието беше проведено в рамките на проекта „Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта на висшето образование в България“, който се финансира от Европейския съюз и Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление” и се изпълнява от Сдружение „Център за изследване и анализи”. Като следваща стъпка в развитието на проекта, предстои да се разработи механизъм и инструментариум за обратна връзка от бизнеса към висшето образование, с цел да се отговори на потребностите от подготвени кадри за пазара на труда.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и има за цел да изгради и развие механизма за гражданско участие в провеждането на политиката в областта на висшето образование. Първите дейности на програмата включват анализи и проучване на практики за обратна връзка от бизнеса към политико-правещите институции в областта на висшето образование в редица европейски страни, проследяване нуждата от кадри за бизнеса в България, както и проекти за препоръки за по-добро взаимодействие между тези два сектора. Освен конкретните цели, проектът ще допринесе за партньорско управление с гражданите и бизнеса, както и за открито и отговорно управление, каквито са и целите на програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*